Příloha č. 5:
Seznam kompenzačních pomůcek podle Zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Kdo má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok?

Popis kategorií podle Zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením č. 329/2011 sb.
a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 –10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,
c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02),
d) ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, vizus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.

Kontraindikací pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku jsou duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky.

Na jakou zvláštní pomůcku má kdo nárok?

I nyní bude možné získat příspěvek na pomůcku v příloze vyhlášky neuvedenou. V takovém případě se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek v příloze uvedenými.

Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti.

Příspěvek na zvláštní pomůcku se díky nové právní úpravě stal nárokovou dávkou. Znamená to, že pokud žadatel splní v zákoně stanovené podmínky, pak má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok.

Ze seznamu pomůcek pro zrakově postižené platného do roku 2011 vypadávají pomůcky, které již nejsou na trhu nebo jejich zařazení již není opodstatněné (kancelářský psací stroj, adaptér hlasového syntetizátoru pro nevidomé, jehličková jednobarevná tiskárna, zařízení pro přenos digitálních dat). Kategorie „slepecké hodinky a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem“ nebyla zařazena vzhledem ke stanovené minimální spoluúčasti. Dražší pomůcky z této kategorie lze zahrnout do kategorie „měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem“. Nadále již nebude poskytován příspěvek na dvoukolo nebo rotoped.

Kolik to bude stát?

Spoluúčast žadatele na financování pomůcky činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1000 Kč. Možné je tedy žádat o příspěvek i na pomůcku, která již zakoupena byla, a to až do 12 měsíců od jejího zakoupení.

U pomůcky, jejíž cena je nižší než 24 000 Kč, se příspěvek poskytne jen v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu.

U pomůcek s cenou od 24 000 Kč výše se již tento příjmový test neprovádí, nárok na příspěvek má každý žadatel splňující stanovené podmínky.

Příspěvky se neposkytují na pomůcky, které jsou i částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč.

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcky nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč.

Vodicí pes

Příspěvek na pořízení vodicího psa obdrží jen žadatelé starší 15 let.

Příspěvek na pořízení vodicího psa se poskytne jen je-li vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou osobou, která je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy.

Prováděcí právní předpis stanoví dovednosti vodicího psa, které musí splňovat.

 

Název pomůcky dle vyhlášky č. 388/2011 sb. ze dne 29. 11. 2011 a)b)c)d)
kalkulátor s hlasovým výstupemXXXX
digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupemXXXX
digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejemXXXX
speciální programové vybavení pro zrakově postiženéXXXX
vodicí pesXX  
slepecký psací strojXX  
Dymo kleštěXX  
elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepéXX  
elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepéXX  
indikátor barev pro nevidoméXX  
měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem XX  
braillský displej pro nevidoméXX  
tiskárna reliéfních znaků pro nevidoméXX  
hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepéXX  
diktafonXXX 
kamerová zvětšovací lupa XXX
digitální zvětšovací lupa XXX

X znamená nárok na pomůcku v daných kategoriích, které jsou popsány na předchozí straně.

Předchozí příloha | Obsah - Přílohy | Další příloha